logo IHY2007 IHY 2007
Mezinárodní heliofyzikální rok 2007
soutěž: Energetické využití slunečního záření

Energetické využití slunečního záření

Český národní výbor IHY 2007 vypisuje v rámci Mezinárodního heliofyzikálního roku 2007 pro studenty středních škol soutěž o nejlepší internetové stránky na téma Energetické využití slunečního záření

Tato soutěž je zahrnuta do oficiálního seznamu aktivit pořádaných mezinárodním organizačním výborem IHY 2007.

Ceny do soutěže věnuje akciová společnost ČEZ.

Výsledky soutěže

Žádáme všechny účastníky, aby si pozorně přečetli níže uvedená všeobecná pravidla soutěže. Přihlášením do soutěže stvrzujete souhlas s pravidly.

Dotazy týkající se témat, případně technických podmínek směřujte na: halas@rg.prostejov.cz

Dotazy k přihlášení do soutěže posílejte na adresu: karel.mokry@astro.cz

Všeobecná pravidla soutěže o nejlepší internetové stránky na téma Energetické využití slunečního záření

 • Soutěže se mohou zúčastnit studenti-jednotlivci nebo skupiny studentů všech středních škol České republiky.
 • Předem nejsou určena žádná omezující pravidla týkající se obsahu.
 • Maximální velikost celé práce nesmí přesáhnout 10 MB. Při nedodržení tohoto požadavku může být soutěžící vyřazen ze soutěže.
 • Práce musí obsahovat citace použitých písemných materiálů a obrázků.
 • V práci musí být na jedné stránce uveden název školy, adresa školy, jména a příjmení soutěžících a e-mailová adresa.
 • Práce musí být doručena na CD na adresu Česká astronomická společnost, Astronomický ústav AV ČR, Boční II/1401a, 141 31, Praha 4 nebo e-mailem na karel.mokry@astro.cz nejpozději do 15. 4. 2007.
 • Soutěžící se musí do soutěže zaregistrovat.
 • Tato přihláška není závazná, bude pouze sloužit organizátorům k přehledu o zapojených školách. Při přihlášení uvedou účastníci úplné a pravdivé informace. V případě neúplných nebo chybných údajů bude škola ze soutěže bez náhrady vyřazena. Registraci proveďte co nejdříve.
 • Přihlášením do projektu prohlašujete, že vaše práce neporušujete žádná autorská práva. Současně povolujete organizátoru soutěže kopírování a publikování pro nekomerční účely. Publikované materiály musí být označeny názvem školy.
 • Zapojení do soutěže je současným vyjádřením souhlasu s výše uvedenými všeobecnými pravidly.
 • Vyhodnocení: Práce budou posuzovány komisí jmenovanou organizátory.
  Body budou udělovány za:
  • originalitu,
  • původnost textů a experimentálně zjištěných dat,
  • technickou kvalitu a náročnost,
  • obsahovou kvalitu textů,
  • grafickou úpravu.
 • Jednání komise je tajné a její rozhodnutí je konečné. Proti rozhodnutí nemohou být uplatněny žádné námitky. Stížnosti nemohou být podány ani k soudu.

Vítězové budou vyrozuměni písemně. Kompletní seznam účastníků a vítězů bude uveřejněn také na českých internetových stránkách http://ihy2007.astro.cz/

Za organizátory soutěže:
RNDr. František Fárník, CSc., AÚ AV ČR Ondřejov, předseda českého výboru IHY 2007
RNDr. Ing. Rostislav Halaš, Reálné gymnázium Prostějov, člen českého výboru IHY 2007