logo IHY2007 IHY 2007
Mezinárodní heliofyzikální rok 2007
O projektu - Často kaladené dotazy (FAQ)
Jaké jsou cíle IHY 2007-8?
Jaké jsou vědecké cíle IHY?
Co se rozumí pod "všeobecně platnými či univerzálními procesy" a jak se vztahují k IHY?
Proč nyní? Proč rok 2007?
Kdo se zapojuje do IHY?
Jak se mohu účastnit já?
Jak je IHY organizován?
Jaký je vztah IHY k Elektronickému geofyzikálnímu roku - eGY?
Jaký je vztah IHY k Mezinárodnímu polárnímu roku - IPY?
Jaký je vztah IHY k Mezinárodnímu roku planety Země?
Jaký je vztah IHY k nové "výzkumné misi" NASA?

Jaké jsou cíle IHY 2007?

Hlavní cíle IHY jsou:

 • Zlepšit poznání heliofyzikálních procesů, které panují na Slunci, na Zemi a v heliosféře.
 • Pokračovat v tradici mezinárodního výzkumu a rozvíjet odkaz 50. výročí Mezinárodního geofyzikálního roku.
 • Představit světu krásu, závažnost a význam věd o vesmíru a o Zemi.

Priority IHY jsou formulovány prostřednictvím jeho tří hlavních cílů. První cíl - "Zlepšit naše poznání heliofyzikálních procesů, které panují na Slunci, na Zemi a v heliosféře" - se soustřeďuje na naše vědecké činnosti.

Druhý cíl - "Pokračovat v tradici mezinárodního výzkumu a rozvíjet odkaz 50. výročí Mezinárodního geofyzikálního roku" se vztahuje k našemu závazku udržovat historii a odkaz IGY a k naší spolupráci s dalšími programy probíhajícími u příležitosti výročí IGY.

Třetí cíl, "Představit světu krásu, závažnost a význam věd o vesmíru a o Zemi" nám připomíná, že roky 2007-8 nabízejí obrovskou příležitost pro jeho rozšíření a další vzdělávání.

Zpět

Jaké jsou vědecké cíle IHY?

Vědecký tým IHY rozpracoval soubor vědeckých cílů. Byly definovány tak, abychom se soustředili na jedinečné vědecké a vzdělávací možnosti, jaké poskytuje IHY, s cílem stanovit budoucí směr a zaměření heliofyzikálního výzkumu.

Pět vědeckých cílů IHY:

 1. Rozvinout základní heliofyzikální vědu prostřednictvím zkoumání univerzálních procesů přesahujících hranice jednotlivých vědních disciplín.
 2. Určit reakci magnetosféry a atmosféry Země a planet na vnější síly.
 3. Rozšířit výzkum heliosféry ve sluneční soustavě až do místního mezihvězdného prostředí - k novým hranicím.
 4. Podporovat mezinárodní vědeckou spolupráci při výzkumu heliofyzikálních jevů v současnosti i v budoucnu.
 5. Předat jedinečné výsledky IHY vědecké obci a široké veřejnosti.

Zpět

Co se rozumí po "všeobecně platnými či univerzálními procesy" a jak se vztahují k IHY?

Prvním vědeckým cílem IHY je "Rozvinout základní heliofyzikální vědu prostřednictvím zkoumání univerzálních procesů přesahujících hranice jednotlivých vědních disciplín." Vědecké aktivity IHY se soustředí na základní fyziku, která tvoří podstatu heliofyzikálních jevů, a usnadní komunikaci mezi různými obory tím, že se budou orientovat na vztahy mezi těmito jevy a na obecné aspekty ve fyzikálních procesech. To vědcům umožní plánovat a účastnit se bádání přes hranice jednotlivých disciplín, což bude završeno větším poznáním základních všeobecně platných procesů.

Další informace naleznete na naší diskusní stránce Vědecké cíle a univerzální procesy.

Zpět

Proč teď? Proč rok 2007?

Rok 2007 jej ideální dobou pro IHY. Nejen že je to 50. výročí IGY, ale je také "sluneční minimum". Výhodou slunečního minima je, že bude docházet k ojedinělým událostem mezi relativně klidnými fázemi, což usnadní pozorování. Například u mnoha procesů týkajících se prostoru Země a klimatu trvá celé týdny až měsíce, než zcela vymizí. Aby se daly tyto procesy a jejich propojení sledovat v jejich celistvosti, je optimální právě aktivita mezi relativně klidnými fázemi.

50 let po IGY máme nyní k dispozici rozsáhlý soubor existujících i plánovaných vesmírných lodí, které pracují (nebo budou pracovat) na tom, aby poskytly dosud nejúplnější globální měření meziplanetárního systému Slunce-Země. Tento soubor, naše "Velká observatoř" zahrnuje pozemní zdroje, které mohou měřit jevy na zemských pólech a jinde, a zdroje umístěné ve vesmíru, které mohou měřit různé jevy za hranicemi zemské atmosféry.

Mezinárodní spolupráce je dnes snazší než v předcházejících mezinárodních rocích, protože většina zainteresovaných stran může využívat elektronické komunikace. S tím, jak se nadále rozvíjí naše "Velká observatoř" a rozšiřuje se naše světová komunikační síť, nazrál čas pro globální výzkumy IHY.

Zpět

Kdo se zapojuje do IHY?

Aby byl IHY úspěšný, přejeme si účast širokého spektra odborníků, včetně vědců, historiků a pedagogů. Pokud se chcete dozvědět více o účasti v IHY, podívejte se laskavě na naši internetovou stránku Zapojte se (Get Involved).

Pokud se chcete dozvědět více o mezinárodních týmech výborech IHY, podívejte se laskavě do oddílu "Jak je IHY organizován" na této internetové stránce "Často kladené otázky" (Frequently Asked Questions).

Zpět

Jak se mohu účastnit já?

Vědecké cíle IHY jsou široké a vyžadují koordinované úsilí observatoří a vědců po celém světě. Vědecká úspěšnost IHY vyžaduje vytvořit novátorské výzkumné programy.

Prvním krokem je prohlédnout si oddíl "Zapojte se" (Get Involved) na této internetové stránce. Vědci se mohou účastnit výzkumných aktivit tak, že se připojí k Vědecké koordinační databázi IHY.

Také hledáme lidi, kteří by se zapojili ihned. Můžete:

 • pracovat jako koordinátor mezi IHY a svou vědeckou institucí nebo organizací k zajištění vědeckých cílů.
 • pracovat v jedné vědecké pracovní skupině a pomáhat při rozvoji vědeckých iniciativ
 • pomoci v úsilí seznámit s touto problematikou veřejnost
 • pomáhat při vývoji programů pro rozvojové země
 • přispět historkou nebo "vzpomínkou" na IGY 1957
 • navrhnout a pomoci koordinovat pozorovací kampaň
 • pracovat jako koordinátor pozorování
 • být tvůrčí - nové návrhy a nápady jsou vždy vítány!

Zpět

Jak je IHY organizován?

IHY je rozdělen na geografické oblasti, z nichž každá má svůj vlastní organizační výbor. Kromě toho má mnoho zemí svůj program IHY se svými vlastními národními organizačními týmy.

Mezinárodní vedení IHY sestává z Mezinárodního poradního výboru, který má na starosti spojení činností IHY s dalšími mezinárodními programy, a z Mezinárodního řídícího výboru, který má za úkol realizaci a koordinaci IHY mezi regiony a zeměmi zapojenými do IHY.

Sekretariát IHY hostí Americký geofyzikální svaz ve Washingtonu. DC. Sekretariát je oficiálním kontaktním místem pro mezinárodní program IHY, sídlí v něm funkcionáři IHY a výbory IHY. Individuální činnosti IHY, jako jsou vědecké kampaně, aktivity zaměřené na vzdělávání a na veřejnost, program Historie zlatého IGY, také hostí Sekretariát.

Zpět

Jaký je vztah IHY k Elektronickému geofyzikálnímu roku - eGY?

Elektronický geofyzikální rok 2007-8 představuje koordinované mezinárodní úsilí zaměřující se na zlepšení přístupu k datům, jejich uvolňování, objevování, uchovávání, záchranu, integraci, objevování znalostí a budování kapacit. Úspěch IHY těsně souvisí s naší schopností analyzovat údaje, sdílet informace a účinně komunikovat s globální sítí vědců.

 • IHY a eGY 2007-8 mají podobný odkaz v tradici Mezinárodních vědeckých roků. IHY a eGY zahrnou oslavy výročí a současně vytvoří podmínky pro budoucnost geofyzikálního výzkumu.
 • Mnoho aktivit IHY, jako historická iniciativa Zlatého IGY, se uskutečňuje s podporou a účastí ze strany eGY.
 • Aktivity eGY jsou nasměrovány ke zlepšení elektronických možností věd o Zemi v celosvětovém měřítku, zejména v rozvojových zemích. Mnoho vědců v IHY je z rozvojových zemí a snahy eGY pro ně budou velmi významné z hlediska překonávání technologických rozdílů. Jak se naše zeměkoule zmenšuje, naše schopnost provádět vědeckou činnost nezávisle na místě pobytu závisí na e-Vědě a na budování elektronických možností.
Zjistěte víc o eGY

Zpět

Jaký je vztah IHY k Mezinárodnímu polárnímu roku - IPY?

Mezinárodní polární rok 2007-8 byl zřízen jako pokračování tradice prvního Mezinárodního roku 1882-83 a IGY v roce 1957. Naše znalosti o pólech se významně rozšířily, včetně toho, jakou roli hrají póly v globálních klimatických procesech. Existující klimatické modely však nestačí k vysvětlení mnoha výrazných jevů, jako je například dramatický rozpad ledu na antarktických šelfech, který v posledních letech pozorujeme.

Organizátoři IHY a IPY usilují o maximální úspěch obou programů, a proto koordinují příslušné vědecké aktivity a hledají vzájemné propojení mezi oběma programy. IPY a IHY se překrývají třemi důležitými způsoby:

 • IHY a IPY 2007-8 mají podobný odkaz v tradici Mezinárodních vědeckých roků. IHY a IPY zahrnou oslavy výročí a současně vytvoří podmínky pro budoucnost geofyzikálního výzkumu.
 • Mnoho aktivit IHY, jako historická iniciativa "Zlatého IGY" se uskutečňuje s podporou a účastí ze strany IPY.
 • IHY a IPY mají společná některá vzrušující vědecká témata. Jelikož roste naše poznání globálních geofyzikálních procesů, musí naše vědecké aktivity zahrnout stejně tak globální procesy, jako místní jevy. Heliofyzikální jevy mohou mít na polární oblasti velký vliv a některé polární procesy zase mohou působit jako energetické "klíčové místo" pro celosvětové geofyzikální interakce. V důsledku toho se naše vědecké aktivity budou významnou měrou překrývat a mnoho vědců zapojených do IHY také pracuje v týmech IPY.

K zajištění koordinace mezi aktivitami IHY a IPY předložil tým IHY vědcům z IPY "Vyjádření záměru ke koordinaci činností souvisejících s vesmírem". Náš návrh byl spojen s 25 jinými vyjádřeními záměru, což zajistí, že se společná věda IHY a IPY otevře cestu k mnoha vědeckým úspěchům.

Zjistěte víc o IPY

Zpět

Jaký je vztah IHY k Mezinárodnímu roku planety Země?

Iniciativa "Vědy o Zemi pro společnost" podporuje Mezinárodní rok planety Země (International Year of Planet Earth) pro roky 2005-2007. Cílem bude změřit se na vztah mezi lidstvem a planetou Zemí a ukázat, že geovědci jsou klíčovými hráči při vytváření rovnovážné a udržitelné budoucnosti pro oba - pro lidstvo i pro Zemi. IYPE se překrývá s IHY několika způsoby:

 • IHY 2007-8 a IYPE 2005-2007 mají podobný odkaz v tradici Mezinárodních vědeckých roků. Naše činnost zahrne oslavy výročí a současně vytvoří podmínky pro budoucnost geofyzikálního výzkumu.
 • Mnoho aktivit IHY, jako historická iniciativa "Zlatého IGY", se uskutečňuje s podporou a účastí ze strany IYPE.
 • IHY a IYPE mají společná některá vzrušující vědecká témata a jejich vědecké cíle se vzájemně neobyčejně doplňují. IHY se zaměřuje na heliofyzikální procesy spojující naše Slunce, Zemi a sluneční soustavu. Prostřednictvím koordinace s IYPE se mohou naše aktivity rozšířit tak, aby se propojily na všechny vědy o Zemi.

Plánovači IHY a IYPE přijímají memorandum o porozumění a rozběhla se společná plánování.

Zjistěte víc o IYPE.

Zpět

Jaký je vztah IHY k nové "výzkumné misi" NASA?

NASA bude vyvíjet řadu činností věnovaných výzkumu Měsíce, Marsu a oblastí za nimi lidmi. Tato "Vize" bude vyžadovat nadšené úsilí heliofyziků, abychom posunuli kupředu naše poznání jevů ovlivňujících naše možnosti ve vesmíru. V důsledku toho bude IHY hostit zvláštní tým "Focus", aby určil a vedl kampaně a činnosti, které pomohou NASA postupovat vpřed k dosažení této vize.

Zpět


původní stránka
Překlad Jana Olivová